تالار زبانشناس

Masoud has great timing

معنی این جمله را نمی فهم

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Beatles» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۵»)

1 Likes

timing : the skill of doing something at exactly the right time

با دونستن معنی تایمینگ، فکر کنم مشکلتون حل بشه

2 Likes