اشتباه تایپی در جمله

فکر می کنم که دقیقه 3:42 ثانیه کلمه it جا افتاده یعنی باید باشه you can program it to launch

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)

1 پسندیده