تالار زبانشناس

My question

هیچ سمی برای من باقی نزاشتی

2 Likes