تالار زبانشناس

درس یازدهم داستان های واقعی - گذشته استمراری -

در درس یازدهم داستان های واقعی بخش گذشته استمراری قسمتی از متن درس موجود نمی باشد لطفا متن آن بخش از متن (بخش آخر قسمت گذشته استمراری) به آن افزوده گردد.
با تشکر

2 Likes