تالار زبانشناس

Painting spider

معنیpainting spider میشود نقاشی عنکبوت .آیا نباید جای آنها عوض شود چون هر دو اسم هستند.و در جملهthey live there alongside patings left and forgotten for years ،painting اسم هست و left و forgotten صفت هستند .آیا مگر نباید صفت قبل از اسم بیاید

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

To find your answer refer to Practical English Usage, a great grammar book accessable on the Internet.

2 Likes

واژه‌ی painting به جز مصدر بودن، می‌تواند فروزه(صفت) هم باشد.
Please look at my painting. مصدر
He is a good painting boy. فروزه
ساختار verb+ing (فعل+ing) اینگونه است و نخش‌های دوگانه دارد.

1 Likes