اشتباه تایپی fricking

دقیقه ۱۰.۰۶
نوشته شده fricking که بی معنی است و دیکته درست آن freaking است

======================
این تاپیک مربوط به درس «سقوط آزاد» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «سقوط آزاد»)