تالار زبانشناس

آ گاهی دادن در مورد فرصت های شغلی مرتبط با زبان انگلیسی

میخواستم بدونم کسی که سطح زبان انگلیسی اش در همین زبانشناس در حد سطح ۵ باشد و تسلط کامل بر هر چهار مهارت داشته باشد فرصت های شغلی برای این شخص در حوزه زبان انگلیسی چه میتواند باشد؟

2 Likes