تالار زبانشناس

معنی و ساختار either و neither چیست؟

سلام
معنی either و neither چیست؟
مانند جمله زیر:
At school, his classmates and teachers laughed at his design, but this didn’t stop Soichiro either.

======================
این تاپیک مربوط به درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)

1 Likes

Either
هم این هم آن
Neither
نه این نه آن
جملتون با جمله قبلش احتمال زیاد مرتبطه
ولی معنی همین جمله میشه در مدرسه، همکلاسی ها و معلمش به طرحش خندیدند ولی این کار soichiro را هم متوقف نکرد

5 Likes