تالار زبانشناس

فعل boosted در حالت گذشته است آیا نباید برای سوالی کرد با whاز فعل کمکی did استفاده کرد و جمله اینطور شروع بشه.؟ what did boost

What boosted her learning speed of Swahili?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes

هر جفت درسته
تو این حالت چون فعل ed گرفته did نیازی نیس.

دو حالت میتونید سوالی کنید

با did

What did boost her…?

بدون did

What boosted her…?

ما هزاران روش برای گفتن یه جمله داریم.

4 Likes