تالار زبانشناس

سایه زدن برای انگلیسی قدرت

آیا لازمه که انگلیسی قدرت رو سایه بزنیم؟ اگه بخواهیم سایه بزنیم کدام بخش رو باید سایه بزنیم؟
با تشکر

1 Likes

هر جو راحتی
مینی بزن

2 Likes