تالار زبانشناس

ترجمه غلط در قسمتی از داستان بالشت سخن گو

در داستان بالشت سخن گو در آنجایی که آلیسا کار خوبی انجام داده بود بالشت صدایی مانند صدای گربه ملوس در می آورد که اشتباه ترجمه شده است

1 Likes