تالار زبانشناس

Grand array

منطور از این ترکیب چیه ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Worst Poet» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes