تالار زبانشناس

The meaning of "willing"

what is the meaning of willing in this sentence:
Areya willing to focus every day?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «در هم آمیختن»)

1 Likes

آیا مایلید که هر روز تمرکز کنید؟

تمایل داشتن

2 Likes

چه سریع جواب دادید!! متشکرم

2 Likes