تالار زبانشناس

نکته گرامری

در جملهه

Chatting with his new friend, the boy understood the importance, at his young age, of vegetables like the cabbage

جمله at his young age برای تاکید به دوران جوانی در وسط کلمه the importance of vegetables قرار گرفته؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «پسربچه و کلم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes