تالار زبانشناس

ارزیابی دوره به انگلیسی گوش بده ، فصل ۲، قسمت ۲

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فصل « قسمت ۲ » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 3

1 Likes