تالار زبانشناس

محل قرار گیری both و فعل to be

در درس پنجم داستان های واقعی با مورد جالبی مواجه شدم.
توی سرعت متوسط می گفت:
They both were wearing the same clothes. … . They both were skinny and tall.
اما توی سرعت تند می‌گفت:
They were both wearing the same clothes.… . They both were skinny and tall.
کدوم درسته؟ هر دو؟
با تشکر

3 Likes

هر جفت درسته و هیچ مشکلی درش وجود نداره.

5 Likes