سوال گرامری از داستان

با توجه به معنای جمله در داستان جمله دوم نباید درست تر باشه؟
She understands that it is wrong to kill.
Or
She undrstands that it was wrong to kill
?

==================
این تاپیک مربوط به درس« فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده

جمله در حالت حال ساده داره بیان میشه و درست هست چرا شما از was میخوایید استفاده کنید؟
اگر کلمه ی wrong شما رو به اشتباه انداخته دقت کنید

1 پسندیده