تالار زبانشناس

This very week

The word very is used as an adjective to put emphasize on what you’re talking about in particular and that you’re not referring to something else.

کلمه Very وقتی به عنوان صفت استفاده میشه برای تاکید بیشتر درباره چیزیه که شما قصد دارید دربارش صحبت کنید و یه جورایی میخواید بگید که منظورتون دقیقاً همینه و درباره چیز دیگه ای نمیخواید صحبت کنید.

3 Likes