تالار زبانشناس

مشکل گرامری

گرامر جمله‌ی زیر چگونه هست؟
Family going back in history was mexican

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

1 Likes

خانواده‌ای که اصلیتش برمی‌گشت به مکزیک، مکزیکی بود.
به این جملات، جمله‌واره وصفی یا موصولی می‌گن. که اینجا ضمیر موصولی who بعد از family حذف شده

7 Likes