تالار زبانشناس

آخرین پاراگراف درس چرا از for و here of استفاده کرده؟

that’s it for the main article here of emotional mastery

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

1 Likes

That’s it
یعنی کافیه
جمله هم اینطوریه: the main article of emotional mastery
Here هم معنی اینجا می‌ده که اون وسط آورده

2 Likes