در رابطه با دسته‌بندی سوال

ببین واسه اینکه وسیله یک شخص معلوم بشه مانند
This is my sisters pen
یعنی اون خودکار خواهر منه
امیدوارم متوجه شده باشی

Do برای I, we, they می آید که میتواند بعد از فعل کمکی به کار رود مثل
: I {want, need,…} to do
something .
Does برای It, He, She به کار میره و طرز استفاده از اون هم مثل Do هست. مثل :
She doesn’t like me.
Did فعل گذشته do هست
برای مثال :slight_smile:
سوال : Did you go to the airport?
جواب : yes, I did. No, I didn’t.
منفی : I didn’t go to the airport.

چون نشانه جمع هست و جمع می بنده مثل tois به معنی ها

دنیا روبه پایان هست یه به ادامه رشت

باشه خزف مثل تیر که از کمان در میرود