تالار زبانشناس

ترجمه روان جمله زیر رو لطفا بگید

لطفا معنی روان متن زیر رو بگید
When a pattern of low performance or poor behavior is evident, employees will need to go through a formal coaching process

1 Likes