تالار زبانشناس

معنی جمله زیر چی میشه

There are consistent logical patterns of action, specific pathways to excellence that are within the reach of us all.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

1 Likes

الگوهای منطقی و استواری از عمل وجود دارند. راه های مخصوصی به سمت عالی بودن که در دسترس همه ی ماست.

1 Likes

الگوهای منطقی و استواری از عمل وجود دارند. راه های مخصوصی به سمت عالی بودن که در بین نائل شدن همه ی ماست