تالار زبانشناس

سوال در مورد جمله سوالی چرا در سوال از is استفاده کرده ولی در پاسخ از are استفاده کرده؟

What is going to happen to women in the first clinic? Women in the first clinic are going to die.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «نجات دهنده ی مادران»)

چون فاعل اولی what هست که مفرده اما فاعل دومی یعنی women جمعه پس are میاد.

3 Likes