تالار زبانشناس

احتمال اشتباه تایپی کلمه along

inka won’t live along in the castle

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی)»)

Alone به معنای تنها درسته
g اضافیه