تالار زبانشناس

He could die or he could cut his own arm off to escape

کلمه off به چه معنی در این جمله

==================
این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

Cut off به معنای قطع کردن, بریدن

4 Likes