تالار زبانشناس

داستان های بچه گانه بسته سوم

humongous heap of trouble ever.
no way,no how

1 Likes

توده عظیمی از مشکلات
به هیچ وجه

2 Likes