تالار زبانشناس

راوی some می گوید ولی متن on نوشته

در جمله she puts on boy’s clothes گوینده به جای on کلمه some را می گوید، چندین بار هم گوش کردم اما some رو شنیدم!!!

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

همون puts on میگه. مشکلی نداره

1 Likes