تالار زبانشناس

That is so cool

That is so cool یعنی چیو coolest به چه معنی؟

1 Likes

واژه‌ی cool دو تا معنی داره
یکی سرد و خنک
یکی هم در محاوره به معنی باحال، جالب
Coolest هم صفت عالیه از cool
“باحال‌ترین”

2 Likes