تالار زبانشناس

کمشکل در صفات more bored و prettiest

با عرض سلام، خواستم بپرسم چرا صفت مقایسه ای bored را به صورت boreder نمی نویسیم؟ و آن را
به شکل more bored مینویسیم؟ مگه تنها زمانی که یک صفتی،، بیش از یک سیلابل داشته باشد آن را به صورت more… Thanنمینویسیم؟ چرا صفتی مانند boredکه یک بخش و سیلابل دارد را به صورت more bored مینویسیم؟ همچنین در مورد prettiest هم همین سوال را دارم، صفت pretty دو بخش است و باید آن را
به شکل the most pretty نوشت اما همه آن را به شکل prettiest مینویسد، ممنون میشم دلیلش رو توضیح بدید

2 Likes

فک کنم صفت‌هایی که past participle هستند از قاعده‌ی er و est مستثنا هستند.
صفات مختوم به y نیز er و est می‌گیرند

4 Likes