تالار زبانشناس

معنی جمله و عبارات ing دا

معنی
Inside, Jack could hear a thumping and a banging and a stamping and a crashing

1 Likes

سلام شبتون بخیروشادی :tulip::cherry_blossom::bouquet::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:برداشت شخصی :point_down::point_down::point_down:

از داخل ، جک می توانست صدای لرزیدن ، ضرب و شتم و مشت زدن و کوبیدن را بشنود