معنی جمله how about some specificity?

معنی جمله how about some specificity?
0

#1

سلام لطفا معنی جمله how about some specificity? را بیان کنید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)


#2

این عبارت وقتی به کار میره که میخوای به کسی بگی منظورش یا جمله اش رو یکم مشخص تر و با جزئیات بیشتر بگه…