معنی جمله how about some specificity?

این عبارت وقتی به کار میره که میخوای به کسی بگی منظورش یا جمله اش رو یکم مشخص تر و با جزئیات بیشتر بگه…

1 پسندیده