تالار زبانشناس

این چجوری معنی شده

Jack was on his way to market to sell the cow when he came across a peddler

چرا گفته when بعد تو معنی شده کهنباید بگه that یا حداقل اینجوری بگه تو معنی وقتی که دست فروش رو دید تو راه بازار بود که گاو رو بفروشه

بعد came acrooss a peddler یعنی یه دست فروش سر راهش اومد چرا میگه دید؟

جک دَر/تو (در روال،در جریان، در طی) مسیرش به مارکت بود که (آن) گاو را بفروشد، وقتی که او یک دوره دستفروش را come across کرد.

تو انگلیسی به دو شکل اینو بیان کرد:
Jack was on his way to market to sell the cow when he came across a peddler.
when Jack came across a peddler, he was on his way to market to sell the cow
تو فارسی دومی رو روان تر میشه گفت تا اولی، ولی تو انگلیسی هیچ تفاوتی نداره براشون.
"وقتی جک تو مسیرش به مارکت بود که گاوش رو بفروشه، یه دست فروش رو came across کرد.

Come across:

  • to discover something by chance, or to meet someone by chance
  • to behave in a way which makes people believe that you have a particular characteristic

از این دو تا با توجه به داستان ببین کدامش درسته.

اولی دیگه چیزی رو اتفاقی ملاقات کردن

1 Likes