تالار زبانشناس

ترجمه ی متن

اگه ممکنه این متن رو برام ترجمه کنید
Capture

2 Likes

شرمنده ولی یکم عجله دارم کسی میتونه کمک کنه ؟

2 Likes

آنچه باید انجام دهید:

1- از یکی از بازیکنان بخواهید که دسته ی کارت ها را بر زده ( مخلوط کند) و آنها را در مرکز میز قرار دهد طوری که روی کارتها به سمت پایین باشد. از بازیکن دیگری بخواهید که نقشه ها و مداد یا مارکرهای رنگی را بین بازیکنان پخش کند.
2- بچه ها باید در نقشه هاشون هر ایالت رو بدرستی نامگذاری کنند.
3- در هر ایالت بچه ها باید نام محصولات مختلفی رو که هنگام ضرب کردن عدد کارتها در هم با عدد متناظر اونها مواجه میشوند رو وارد کنند.
4- بچه ها باید مقدار عددی کارتهای عکس دار مثل شاه و بی بی و سرباز را تعیین کنند و به آنها بگویید که برای هدف بازی مقدار عددی تک خالها برابر یک است.
5- یک بازیکن را برای شروع بازی انتخاب کنید و از او بخواهید دو کارت از دسته ی کارتها کشیده و بر روی میز برگرداند تا همه آنها را ببینند. او باید به درستی محصولی را که در نتیجه ضرب عددی دو کارت بدست می آید را بیان کند.
6- اگر درست پاسخ داد، باید ایالتی را که شامل آن محصول میشود را پیدا کند.
7- قبل از اینکه بتواند آنرا رنگ آمیزی کند باید نام ایالت مربوطه را بدرستی شناسایی کند.
8- اگر نتواند محصول درست را و در ادامه نام صحیح ایالت را متوجه بشود، بازی به نفر بعدی میچرخد.
9- اولین بازیکنی که بتواند با موفقیت نقشه ی خود را کامل کند برنده ی بازی است.

نکات کمک کننده : برای اینکه بازی را با چالش بیشتری همراه کنید، از بازیکنان بخواهید قبل از رنگ کردن ایالاتی که برای رنگ آمیزی آن مجاز شده اند ، پایتخت آن ایالت را نیز نام ببرند.

3 Likes