تالار زبانشناس

Press down یک فعل حساب میشه؟

سلام

آخه تو دیکشنری دنبالش گشتم پیدایش نکردم اما press این معنی را داشت : ​

B1 [ I or T, usually + adv/prep ] to push something firmly, often without causing it to move permanently further away from you:

Press down firmly on the lever.

2 Likes

سلام بله یک فعل میشه به معنی فشار دهید
Verb

  1. press down; “Depress the space key”
    (synonym) depress
    (hypernym) move, displace
1 Likes