تالار زبانشناس

لتس تاک، بازی های نوستالژیک یادش بخیر!

3 Likes

5 Likes

2 Likes

@YoKambiz

I used term “exercise” in my voice message.I
made a mistake. I wanted to use "excitement ". :relaxed:

1 Likes