تالار زبانشناس

Kaizen lesson

Plz help me my friends i want to know the
? meaning of cough up and paparazzi in persian
Thanks

cough up سلفیدن (به همراه سرفه) بالا آوردن

1 Likes

کلمه دومو نفهمیدم چیه؟

در اینجا رسیدنه یا بیرون دادنه.

منظورش اینه ایده ای رو بیرون میده طرف. یا به ایده ای به شکل یهویی میرسه.

اما درباره پاپاراتزی من تو فوتبال شنیدم که میشه عکاس. اشخاصی که از ورزشکارا عکس میگیرن.

2 Likes

freelance photographer who follows celebrities in order to photograph them and sell the pictures to newspapers or magazines

1 Likes

Hi thanks alot mrs pari

Thank you very much Mr

you’re welcome.

Miss