تالار زبانشناس

معنی of و موارد استفاده‌‌ی آن

She is of Greek heritage

معنی of در این جمله چیست؟
بدون of معنی و گرامر جمله درست نیست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

به معنی “از”
این جمله یعنی از تبار یونانیه

2 Likes

همیشه باید اینطوری گفته شه؟
نمیشه ofنباشه؟ غلط میشه؟