تالار زبانشناس

زمان داستان چیست؟

اتفاقات داستان مربوط به زمان گذشته س

اما راوی داستان رو به زمان حال روایت میکنه

یکی از روشهای معمول روایت داستان هست

1 Likes