تالار زبانشناس

Awesome genius به چه معناست؟ ممنون

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

2 Likes

بنظرم به معنای نابغه ی فوق العاده یا بی نظیر

1 Likes

genius به معنای
noun - genius
نابغه : genius, wizard
نبوغ : genius, ingenuity
استعداد : talent, flair, aptitude, gift, capacity, genius
دماغ : pecker, encephalon, genius
خوش طبعی : cleverness, vivacity, buoyancy, genius, sanguinity, talent
ژنی : genius, dowry, .

 • • She is what is called a genius.
  • او چیزی است که نابغه خوانده می شود.
   ● نبوغ،هوش سرشار،ذکاوتزیاد،هوشمندی،استعداد زیاد
   he has a genius for poetry
   او نبوغ شعر دارد.
   Sherry has a genius for getting along with people
   شری در مردم‌داری نبوغ دارد.
   ● نابغه،هوشمند،بسیار باهوش،فرزاد،دارایاستعداد سرشار
   Abbas was a man of genius
   عباس مردی نابغه بود.
   his genius was in lexicography
   نبوغ او در فرهنگ‌نگاری بود.
   ● (در مورد ملت‌ها و مکان‌ها و ادوار)خصوصیات،تجلی،ذات،اصل و گوهر،کنه
   the genius of Elizabethan poetry
   ویژگی‌های اساسی شعر دوره‌ی الیزابت
   a policy which is suited to the genius of a free people
   سیاستی که با روحیات یک ملت آزاد سازگار است
   ● جنی،جن و پری
   ● (اغلب با G بزرگ) روح حافظ شخص یا مکانبخصوصی،هر یک از دو روح خوب و بد که بهاعتقاد قدما سرنوشت انسان را تحت تاثیر قرارمی‌دهند،کسی که بر دیگری تاثیری ژرف می‌گذارد،(عقاید رومیان قدیم) روح محافظ شخص کههنگام تولد او مامور می‌شود،روح،همزاد
   Shakespeare was the genius of that young poet
   شکسپیر الهامگر آن شاعر جوان بود.
2 Likes

چرا ترسو!!!
من تا حالا ندیدم awesome معنای ترسو رو بده…
به نظرم اینجا به معنای نابغهِ فوق العاده(عالی، بی نظیر) باشه…

1 Likes

اره به معانی فوق العاده و بی نظیر هم هست

1 Likes

معنای ترسوهم میده ولی اینجا نه

1 Likes