تالار زبانشناس

ترجمه ی متن هملت

سلام. بعضی از ترجمه ها از نظر دستوری صحیح نیست. به عنوان مثال در داستان گفته شده hamlet is very sad ولی شما به حال فعل گذشته معنی کردید

2 Likes