Get over یعنی رد شدن؟

Get over یعنی رد شدن؟
0

#1

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه و فرد جدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »


#2
  • • It took Tom a long time to get over Mary’s death.

    • مدّت زیادی برای تام طول کشید تا تام با مرگماری کنار بیاید.
  • • It took me more than a month to get over my cold.

    • یک ماه طول کشید تا سرماخوردگی من بهبودیافت.
  • • It took me more than a week to get over my cold.

    • بیشتر از یک هفته بود که سرما خورده گی ام طول کشید

#3

به پایان رساندن،فراتر از ،بیش از… هم معنی میده