لتس تاک، فیلم زندگی زیباست 1997

7 پسندیده

. Great . it was first time that i was hearing one voice message through Zabanshenas Portal. Congratulation . I believe that you was great. thank you .

2 پسندیده

Thank you very much. I is very nice of you

1 پسندیده