تالار زبانشناس

ایراد دارم راهنمایی کنید لطفا

سلام خسته نباشید
جملاتی که was دارند فعل آنها گذشته معنی میشود؟

پس چرا در داستان هملت اینجور معنی میشه
پدر او می میرد درصورتی که فعل کمکی گذشته است؟

۲_ صحیح یا غلط ؟
I am only boy for father me
یا
I am only boy for my father

من تنها پسر پدرم هستم

I reading stories to learn english now. after that l will buy your book_
من اکنون در حال خواندن داستان ها برای یادگیری انگلیسی هستم.بعد از این کتاب شما را خواهم خرید.