تالار زبانشناس

Kinaesthetic معنی کلمه چی میشه

These people are called kinaesthetic learners

1 Likes

بدنی

روشی که متکی به بدن و استفاده از اونه

4 Likes