تالار زبانشناس

مخفف ها در زبان انگلیسی را بشناسید

:closed_book: English Contractions
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::closed_book:
aren’t = are not
can’t = cannot
could’ve = could have
couldn’t = could not
didn’t = did not
doesn’t = does not
don’t = do not
gonna = going to
gotta = got to, got a
hadn’t = had not
hasn’t = has not
haven’t = have not
he’d = he had, he would
he’ll = he shall, he will
he’s = he has, he is
how’d = how did, how would
how’ll = how will
how’s = how has, how is
I’d = I had, I would
I’ll = I shall / I will
I’m = I am
I’ve = I have
isn’t = is not
it’d = it would
it’ll = it shall, it will
it’s = it has, it is
mightn’t = might not
might’ve = might have
mustn’t = must not
must’ve = must have
needn’t = need not
she’d = she had / she would
she’ll = she shall, she will
she’s = she has, she is
should’ve = should have
shouldn’t = should not
somebody’s = somebody is
someone’d = someone had, someone would
someone’ll = someone shall, someone will
someone’s = someone has, someone is
something’d = something had
something’ll = something shall, something will
something’s = something has, something is
that’ll = that will
that’s = that has, that is
that’d = that would, that had
there’d = there had, there would
there’d’ve = there would have
there’re = there are
there’s = there has / there is
they’d = they would
they’d’ve = they would have
they’ll = they shall, they will
they’re = they are
they’ve = they have
wasn’t = was not
we’d = we had
we’ll = we will
we’re = we are
we’ve = we have
weren’t = were not
what’ll = what will
what’re = what are
what’s = what has / what is
what’ve = what have
when’s = when is
where’d = where did
where’s = where has, where is
where’ve where have
who’d = who would
who’d’ve = who would have
who’ll = who shall, who will
who’re = who are
who’s = who has, who is
who’ve = who have
why’d = why did
why’re = why are
why’s = why has, why is
won’t = will not
won’t’ve = will not have
would’ve = would have
wouldn’t = would not
wouldn’t’ve = would not have
you’d’ve = you would have
you’ll = you shall, you will
you’re = you are
you’ve = you have

11 Likes

سلام. وقت تون بخیر

اگه براتون ممکنه، لطفا این بخش رو هم به آموزش تون اضافه کنید
کلماتی از این دست:
cuz…که مخفف نوشتاری because هست تو زبان نوشتاری/گفتاری اینفرمال

بازم ممنونم و منتظر خوندن آموزش های جدیدتون هستیم.

1 Likes
5 Likes

ممنونم از لطف تون

جالب بود برام در مورد همون مثال because
اینجا، نوشته بود cause
ولی من قبلا از یکی از مدرسای زبان مون cuz یا coz رو شنیده بودم :thinking:
این رو ببینید…اینجا هم گفته باز
و این دو تا رو !!!

جالبه…برا cuz و coz گفته برا because هست ولی استاندارد نیست!!

پس…اینا street talk بهشون می گن :star_struck:

2 Likes

فرقی نداره. تلفظشون یکیه

2 Likes