تالار زبانشناس

میشه معانی sorry-ass برام توضیح بدید؟

I’m gonna beat you and your sorry-ass car

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مسابقه - زبانشناس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

معانی که میشه برای sorry-ass در نظر گرفت:
low quality, bad, cheap

4 Likes