تالار زبانشناس

متن و صدا در درس نامه لغات هماهنگی ندارد

==================
این تاپیک مربوط به « درسنامه لغات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « نا اطاعتی »

3 Likes

متن و صدا در قسمت درس نامه لغات یکی نیست و علاوه بر این مشکل،
صدای هر بخش پس از اتمام درس تا یک ساعت و بیشتر ادامه می یابد

من هم این مشکل رو دارند خیلی کار با درس و سخت کرده