تالار زبانشناس

ترش یا شیرین

Sour or sweet!!!؟؟؟؟؟؟؟:honey_pot::lemon:

de9b807e722e635de40e180c61e20a09_-_tea_organic

f035bc39f8d486199b32fdb59b443cbe

07bd189530d17ade14a25b6004e36a76

jpeg

90305

10531437169472225916

pomegranate

Which tastes do you like?:ice_cream::ice_cream:
What tastes do you enjoy?:yum::yum:
Do you really like to eat?:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
what is your opinion?:thinking::thinking::thinking:
what do you like?in summer

L_426118890_7204

Kiwi-Mango-Raspberry-2

A cool drink or a warm drink؟؟؟

6 Likes

hi again dear mitra i really like tart
when i eat ,i have very good feeling
:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat:
specially fruit roll very very good ,like tart apple
i hate sweet
but i love gumdrop :stuck_out_tongue::stuck_out_tongue:
and in summer i really like sorbet
next year in summer when i went to north
:heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat:i ate very good and delicious sorbet
ice cream is very good i think​:heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

96-04-c07-1844
perfect scene​:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

5 Likes

10531438282435837084

great​:heart_eyes_cat::heart_eyes_cat:

2 Likes

like this​:point_down::point_down:
jpeg-%DB%B1

2 Likes

Absolutely sweet .
.wow …everyday i eat sweet things…im in love with choclat cake

3 Likes

wow.what beatiful pictures
I like cold drink in summer
I enjoy cream cake

2 Likes

عزیزم بینهایت عکسهات هوس برانگیز هستند وشرمنده نتونستم تک تک پیامهای خوشگلت رو لایک کنم لایکهام تموم شده :joy::joy::joy::sob::sob::sob::sob:از دست این محدودیت که شرمنده ی خیلی دوستان دیگه شدم
ببخشید عزیزدلم هم از شما وهم از بقیه ی دوست گل دیگه تالار واقعا شرمنده ی تک به تکتون شدم:pensive::pensive::pensive::pensive::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:
وواقعا مثل خودم عاشق ترشیجاتی:heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart:آدم میبینه دلش میره:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

از zaraaa جان و معصومه جان هم ممنون و شرمنده ی شماهم شدم:heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart:

3 Likes

فدای تو عزیزم …من اصلا نمیتونم ترشی رو تحمل کنم …

2 Likes

عزیزم هستیند خدا نکنه.
???:joy::joy::joy::joy:Wowwwwww why

1 Likes

نه میترا جان این چه حرفیه دشمنت شرمنده:kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

I guess i have a see diet now which means i develop a taste for whatever i can see here. God bless you

1 Likes