تالار زبانشناس

تفاوت معنی این دو جمله

سلام این دو جمله چه فرقی در معنا با هم دارند

She could still come in as often as she wants and do her personal paperwork, banking, letter-writing, reading, etc

She could still come in and do her personal paperwork, banking, letter-writing, reading, etc

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

2 Likes

خیلی واضحه، یک عبارت که در معنای باقی جملات تاثیری نداره حذف شده. عبارت as often as she wants به معنی هرچقد که بخواد، حذف شده و هیچ خللی هم در انتقال مفهوم وارد نشده.

6 Likes